赠张季冶

zèng zhāng jì yě

qīu shàn jiāo qíng bó,
rú yī xíng lù nán。
zòng huái qiān lǐ zhì,
yě yào yī zhī ān。
mèng rào méi huā zhàng,
chóu shēng mù sù pán。
cóng lái shí ròu xiāng,
qiān wàn qiáng jiā cān 。
Processed in 0.114619 Second , 125 querys.