曾云巢年八十聪明不衰小楷写六经家有小楼日

céng yún cháo nián bā shí cōng míng bù shuāi xiǎo kǎi xiě lìu jīng jiā yǒu xiǎo lóu rì

bā shí yún cháo lǎo,
zhū gōng jìu diǎn xíng。
xīn qíng gǔ jǐng shǔi,
bèi xíng xiǎo tiān xīng。
shēn jiàn dēng gāo gé,
yǎn míng shū lìu jīng。
cháng wén jiàn yí yì,
hé yǐ bào zhāo tíng 。
Processed in 0.115327 Second , 125 querys.