遇张韩伯说边事

yù zhāng hán bó shuō biān shì

měi shàng gāo lóu yù duàn hún,
yán jiāng shì jǐng jī jiā cún。
fēi hóng lì lì chuán biān xìn,
fāng cǎo qīng qīng bǔ shāo hén。
běi wàng kǔ wú duō shì jiè,
nán lái bié shì yī gān kūn。
xiāng féng mò shuō shāng xīn shì,
qiě bǎ shuāng áo jiàn jǐu zūn 。
Processed in 0.113783 Second , 125 querys.