元日二首呈永丰刘叔冶知县

yuán rì èr shǒu chéng yǒng fēng líu shū yě zhī xiàn

shì jìn rén shēng zá,
chuāng míng yǔ sè kāi。
yì xiāng qīng dù jié,
tóng dǐ zhòng chuán bēi。
bù ài kuáng fū zùi,
zhī wú hè kè lái。
gù yuán gūi wèi dé,
máo wū xiǎng cāng tái 。
Processed in 0.125313 Second , 125 querys.