赵叔垕山堂安下其家适有丧事

zhào shū hòu shān táng ān xià qí jiā shì yǒu sāng shì

yī jìng yán xī rù,
shù chuán sōng zhú jiān。
qǐ zhī rén shì biàn,
zì jué kè shēn xián。
cǎi jú chū xún jǐu,
yí chuáng wò kàn shān。
cāng tóu wú kě zuò,
bǎ diào guò xī wān 。
Processed in 0.125799 Second , 125 querys.