赠洞霄道士

zèng dòng xiāo dào shì

gāo zhěn qīng líu wò bái yún,
líng gūi gǔ xiāng hè jīng shén。
fán wèi jǐu liàn shān zhōng kè,
dìng shì qún xiān shù nèi rén。
xún hǔ yán qián pān yì cùi,
□ wén tíng xià zhuó zhēng chén。
liàn shī mò xiào kuáng fū lǎo,
qǐ wǒ jīn dān yǎng bìng shēn 。
Processed in 0.113624 Second , 125 querys.