约游曾参政西墅病不能去

yuē yóu céng cān zhèng xī shù bìng bù néng qù

gǔ ròu qù jiā yuǎn,
yì xiāng tóng pū qīn。
lǎo shēn hún lài rǔ,
jǐu bìng yì chóu rén。
wú xiá yóu xī shù,
xún yì fǎng běi chén。
zhǔ wēng fān zuò shǐ,
bēn zǒu mò láo shén 。
Processed in 0.117725 Second , 125 querys.