一冬无雨雪而有雷

yī dōng wú yǔ xuě ér yǒu léi

wàn wù jǐu rú kě,
sān dōng yī xiàng qíng。
shí wú là xuě xià,
yè yǒu rùi léi míng。
xīu jìu zhān tiān yì,
bēi huān jiàn wù qíng。
shān qín hé suǒ gǎn,
làn màn zuò chūn shēng 。
Processed in 0.119372 Second , 125 querys.