萧仲有遗经堂

xiāo zhòng yǒu yí jīng táng

yī jīng chuán shì bǎo,
shuō yǔ zǐ sūn zhī。
yù zuò jǐu cháng jì,
wú wàng lǐ yì wèi。
huáng jīn shēng hǔi lìn,
bái bì yǒu xiá cī。
jiān qǔ páng gōng yǔ,
tú ān bù yí wēi 。
Processed in 0.112449 Second , 125 querys.