有烹犊延客者食之有感

yǒu pēng dú yán kè zhě shí zhī yǒu gǎn

tián jiā chóng lì dú,
xiǎo xiǎo kě lián shēng。
wèi shì yī lí lì,
é zāo wǔ dǐng pēng。
zhāo lái zhān shí zhǐ,
miào jué cǐ bēi gēng。
kǒu fù wèi rén lèi,
zhōng huái bù rěn qíng 。
Processed in 0.114707 Second , 125 querys.