闻严坦叔入朝再用前韵

wén yán tǎn shū rù zhāo zài yòng qián yùn

qī liáng fēng yǔ rì,
qiáng bǎ wèng tóu chūn。
dú shǒu kōng xū shì,
nà féng hào mó chén。
shī jiā qīng yǎn jìu,
shì lù bái tóu xīn。
měi sòng méi huā jù,
yī xīn sī gù rén 。
Processed in 0.129164 Second , 125 querys.