闻李将军至建康

wén lǐ jiāng jūn zhì jiàn kāng

pǐ mǎ jìng qū fǔ,
jiāng jūn yì qì duō。
lái yī hàn rì yuè,
sī fù jìn shān hé。
biān jiāng cán shī sù,
zhāo chén zòu kǎi gē。
fēn míng yù cú zhà,
dé shī jìng rú hé 。
Processed in 0.121768 Second , 125 querys.