为石云悼鹤

wèi shí yún dào hè

yì hè yǒu gù shì,
huā biān jié xiǎo yíng。
bù dēng qiān sùi shòu,
wú fù jǐu gāo míng。
wèn rǔ yuán hé sǐ,
zhǔ wēng wú xiàn qíng。
zùi lìng rén yì chù,
cè ěr tīng sōng shēng 。
Processed in 0.113969 Second , 125 querys.