挽赵县丞

wǎn zhào xiàn chéng

yǎ zhì sī xíng gǔ,
yōu jū bù shòu guān。
qīng jiā wèi yì jǔ,
jié lì fèng qīn huān。
yuè shì kāi tiān jìng,
cáng shēn zuò wǎ guān。
wén zhī juān guǎn rì,
yǒu mèng kuà jīn ān 。
Processed in 0.112690 Second , 125 querys.