吾乡陈万卿儒者能医见宜春赵守盛称其医药之

wú xiāng chén wàn qīng rú zhě néng yì jiàn yí chūn zhào shǒu shèng chēng qí yì yào zhī

běn cǎo yǒu zhé zhōng,
rú yì gōng yòng shēn。
hé xū jǐu zhé bì,
fèi jǐn yī shēng xīn。
yào wù biàn zhēn wěi,
fāng shū tōng gǔ jīn。
yǒu shí néng qǐ guó,
yī jì zhí qiān jīn 。
Processed in 0.115798 Second , 125 querys.