汪给事守鄂渚元宵代江夏宰吴熙仲献灯

wāng gěi shì shǒu è zhǔ yuán xiāo dài jiāng xià zǎi wú xī zhòng xiàn dēng

yī qíng shōu jǐn sì shān yún,
tiān yǔ huáng táng zuò hǎo chūn。
xī chǔ dōng wú xiàn fēng yuè,
nán lóu běi xiè yǒng xīng chén。
fú chí rù guō guān dēng sǒu,
gē wǔ lán jiē zùi jǐu rén。
cǐ shì tài píng zhēn qì xiàng,
jīn nián dì yī gè liáng chén 。
Processed in 0.115171 Second , 125 querys.