同赵鼎臣游黄甫真人清虚庵

tóng zhào dǐng chén yóu huáng fǔ zhēn rén qīng xū ān

zuó wén cáo liǎng fǔ,
hé shàng yù yóu xiān。
zhù bì qián táng hòu,
jié ān lú fù biān。
fén xiāng guān yù tiē,
xǐ zhǎn zhuó shén quán。
yàn zú chuán shū rì,
shāng xīn yǐ bǎi nián 。
Processed in 0.113680 Second , 125 querys.