挽赵县尉

wǎn zhào xiàn wèi

shí zhú xiāng yī zhù,
yī guān zhēn màn wèi。
kuáng lái liè xuān miǎn,
qióng bù gù qī ér。
jí shì yín gū fèn,
shāng shí fù wǔ yī。
gāo míng yìng bù xǐu,
zì zuò mù zhōng bēi 。
Processed in 0.113991 Second , 125 querys.