喜闻平峒寇

xǐ wén píng tóng kòu

tóng kòu dū píng le,
guān jūn zòu kǎi gē。
qiān shān tōng dào lù,
yī yǔ xǐ gān gē。
tiān dì hé fēng zhuǎn,
jiāng hú chūn shǔi duō。
shǔ zhōng wú jìn bào,
xī zéi dìng rú hé 。
Processed in 0.111534 Second , 125 querys.