无为军界上遇太湖赵尉制府禀议

wú wèi jūn jiè shàng yù tài hú zhào wèi zhì fǔ bǐng yì

jiě hòu fēng chén dǐ,
zhōu xuán ān mǎ jiān。
sān bēi sòng xíng sè,
yī xiào qiáng kāi yán。
yè sù nuǎn tāng shì,
chén chūi lěng shǔi guān。
jūn qián xiàn chóu cè,
dì yī shǒu guāng shān 。
Processed in 0.113706 Second , 125 querys.