晚望怀长沙故人

wǎn wàng huái cháng shā gù rén

què shàn qīng fēng qǐ,
lóu tóu zuò wǎn liáng。
qīng shān lián yuǎn shǔi,
lv̀ shù dài xié yáng。
kè lù shāng lí bié,
rén qíng guǒ zài wáng。
dìng yìng jīn yè mèng,
súi yuè dào xiāo xiāng 。
Processed in 0.113158 Second , 125 querys.