乌盐角行

wū yán jiǎo xíng

fèng xiāo tuó gǔ lóng xū dí,
yè yàn huá táng zùi chūn sè。
yàn gē miào wǔ dàng rén xīn,
dàn yǒu huān yú bié wú yì。
hé rú cūn luò juàn tóng chūi,
néng shǐ shí rén zhī jià sè。
cūn nán cūn běi shēng xiāng xù,
qīng jiāo yǔ hòu gēng huáng dú。
yī shēng cūi dé dà mài huáng,
yī shēng huàn dé xīn yāng lv̀。
rén yán cǐ jiǎo zhǐ ér xì,
shú shì gǔ rén chūi jiǎo yì。
tián jiā zuò láo duō yuàn zī,
gù jiǎ shēng yīn zhào hé qì。
chūi cǐ jiǎo,
qǐ dōng zuò。
chūi cǐ jiǎo,
tián jiā lè。
cǐ jiǎo shàng yǔ zōu zhī zǐ lv̀ tóng gōng shāng,
hé zhōng lv̌。
xíng shén pò,
shēng shén gǔ,
yī chūi hán gǔ shēng hé shǔ 。
Processed in 0.113398 Second , 125 querys.