滕王阁次韵刘允叔

téng wáng gé cì yùn líu yǔn shū

xiāo qiǎn kè huái xún shèng shì,
jǐu bēi shī juàn dé tóng xié。
dāng nián jié gé qī lóng zǐ,
jīn rì kōng liáng luò yàn ní。
xié zhào yù hóng qīu shǔi shàng,
hǎo shān héng bì huà lán xī。
jī rén dēng lǎn jiē mó miè,
wéi yǒu qián fēng yā bù dī 。
Processed in 0.116165 Second , 125 querys.