题古源棠和尚送青轩

tí gǔ yuán táng hé shàng sòng qīng xuān

nán shān sè shè chuāng,
běi shān guāng zhào hù。
dào rén chù qí zhōng,
bīng yù wèi fèi fǔ。
zī shān zì kāi pì,
huāng yì jī nián suǒ。
yī zhāo dé zhǔ rén,
jīng zhēn huà tíng yǔ。
shǒu pī fēng yuè cáng,
mù jí yān xiá qù。
jū rán huò qí guān,
rén jìng hè xiāng yù。
dào rén shī gèng gāo,
bù zuò shū sǔn yǔ。
zhāo dùi běi shān yín,
mù dùi nán shān fù。
wén shuō yù táng xiān,
jí jié shǎng jiā jù 。
Processed in 0.112369 Second , 125 querys.