题吴熙仲云萍录

tí wú xī zhòng yún píng lù

jiā zài péng lái hǎi shàng jū,
chū shēn lv̌ lì yī shí wú。
xìng míng xīu shàng yún píng lù,
běn shì yān bō yī diào tú 。
Processed in 0.112241 Second , 125 querys.