题四祖山荣老月窟

tí sì zǔ shān róng lǎo yuè kū

yī shì xū shēng bái,
zhōng zuò mǎn yuè xíng。
shān zhōng sān wàn hù,
yù fǔ xīn xīu chéng。
shí rén zhǐ wèi yuè,
yún wò yì qiáng míng。
sì yuè yǒu yuán xiāng,
bù xī chén dōng shēng。
fú yún bù néng bì,
yòu wú yú yǔ yíng。
shì wèi dà yuán jìng,
yóu shī xīn dì míng。
yī yuán zǒu wú ài,
guāng máng zhào bā hóng。
kě yǐ pò zhū àn,
kě yǐ xù zǔ dēng。
míng xìu shuāng fēng dǐng,
hūi yìng hùi yún tíng。
cǐ jìng shí wú tái,
qǐng shī wèn lǎo néng 。
Processed in 0.114738 Second , 125 querys.