题亡室真像

tí wáng shì zhēn xiàng

qíu míng qíu lì liǎng máng máng,
qiān lǐ gūi lái fù dào wáng。
mèng jǐng shī chéng zēng chàng hèn,
gǔ pén gē bà zhuǎn qī liáng。
qíng zhōng wǒ bèi nà róng rěn,
rǔ chòu zhū ér zùi kě shāng。
fú shì dān qīng hū bù xǐng,
shì jiān shúi yǒu fǎn hún xiāng 。
Processed in 0.121248 Second , 125 querys.