题侄孙岂潜家平远图

tí zhí sūn qǐ qián jiā píng yuǎn tú

hǎo shān héng yuǎn bì,
píng yě dài lín táng。
sì wàng gēng sāng dì,
jī nián yún shǔi xiāng。
hǎi tiān lóng shàng xià,
qīu rì hè áo xiáng。
dǔ wù hū yǒu gǎn,
wú xīn zhù cǎo táng 。
Processed in 0.127998 Second , 125 querys.