送黎明府

sòng lí míng fǔ

xiàn zhài sān nián le,
xiāng xīn wàn lǐ fēi。
yī shēn rú xǔ shòu,
bǎi xìng bù fáng féi。
mǎi zhái píng shúi bàn,
bào qín hé chù gūi。
zhū gōng jìng tūi gǔ,
wěn qù zháo zhāo yī 。
Processed in 0.128205 Second , 125 querys.