送吴伯成归建昌二首

sòng wú bó chéng gūi jiàn chāng èr shǒu

lǎo fū jiǎo bìng chuāng,
bì mén zuò sēng xià。
mài miàn bù liáo jī,
dōng yī yóu wèi xiè。
xǐ dú wú róng shī,
qióng chóu tùi sān shè。
wú yīn àn tóu bì,
yǒu wèi dǎo cān zhè。
míng sōu zhuó fèi gān,
kǔ yín wàng zhòu yè。
gōng fū dào shēn chù,
fēi wáng yì fēi bà 。
Processed in 0.118082 Second , 125 querys.