送侄孙汝白往东嘉问讯陈叔方诸丈

sòng zhí sūn rǔ bái wǎng dōng jiā wèn xùn chén shū fāng zhū zhàng

zǐ qù xún míng shèng,
hé cán zháo bù yī。
chū mén zhī suǒ xiāng,
zài lv̌ yì rú gūi。
dào yí wú qióng dá,
wén zhāng yǒu shì fēi。
jì shēng chén yǔ zhào,
xiāng shǎng mò xiāng wéi 。
Processed in 0.113777 Second , 125 querys.