送王仲彝制机宰浏阳

sòng wáng zhòng yí zhì jī zǎi líu yáng

yī shēn gōng shì yòng,
lìu yuè fù guān máng。
dāng cǐ yán tiān rè,
zhī jūn xīn dì liáng。
lì néng shī zhuō lǔ,
xiàn jiè jiē xiāo xiāng。
shì yǐn líu yáng shǔi,
qīng qīng zī wèi cháng 。
Processed in 0.115259 Second , 125 querys.