生朝对雪张子善有词为寿

shēng zhāo dùi xuě zhāng zǐ shàn yǒu cí wèi shòu

fén xiāng bài tiān kuàng,
mǎn yǎn shì gūi qí。
là yuè xuě sān chǐ,
chūn fēng méi shù zhī。
dēng lóu wàng lǎo tài,
dùi jǐu zhǎn qīu méi。
zhēng chàng yáng chūn qū,
shān wēng zùi bù zhī 。
Processed in 0.114620 Second , 125 querys.