提刑彭仲节平叛卒

tí xíng péng zhòng jié píng pàn zú

qiān bīng hē shǎng huáng jīn jǐn,
lìu yuè lín róng bái rèn hán。
kāng kǎi zhàng fū wèi shì bié,
tài píng rén wù zuǒ shí nán。
shúi yán jiāng zuǒ wú wáng xiè,
jīn xǐ jūn zhōng yǒu fàn hán。
hàn jié méi huā líu bù zhù,
jiè jūn yī jiàn zhǎn lóu lán 。
Processed in 0.114576 Second , 125 querys.