题分宜县呈石子和知县

tí fēn yí xiàn chéng shí zǐ hé zhī xiàn

gǔ zhèn gèng wèi xiàn,
fēng jiāng bàn shì shān。
fù fán guān lì jiǒng,
tǔ jí dào liáng qiān。
líu shǔi xīn hé jí,
gāo shān yì zì xián。
chūn fēng xì chūi fú,
táo lǐ mǎn mín jiān 。
Processed in 0.114823 Second , 125 querys.