去年访曾幼卿通判携歌舞者同游凤山仆有歌舞

qù nián fǎng céng yòu qīng tōng pàn xié gē wǔ zhě tóng yóu fèng shān pū yǒu gē wǔ

bié jià cháng huái wù wài xīn,
huáng jīn lv̌ fèi mǎi shān lín。
hòu táng bù kěn zháo gē wǔ,
gāo gé wéi sī zhǔ gǔ jīn。
jī chù tíng tái xīn jié shù,
yī chūn fēng yǔ zǔ dēng lín。
yě fū zuó rì xián chéng xīng,
zháo jī xún shī dào lǐu yīn 。
Processed in 0.113903 Second , 125 querys.