自香山泛舟归粤洲草堂漫兴

zì xiāng shān fàn zhōu gūi yuè zhōu cǎo táng màn xīng

rì mù cháng fēng chūi diào sī,
kòu xián gē xiàng yuè míng shí。
gān kūn nà nà cháng rú cǐ,
shì shì yōu yōu zì bù zhī。
jī yǔ jǐn cóng cāng hǎi qù,
gāo shān bù zhú bái yún yí。
děng xián lǐng dé dōng huáng yì,
cǎo sè huā xiāng zǒng shì shī。
Processed in 0.147617 Second , 125 querys.