虞美人(黄州江上寄王帅)

yú měi rén ( huáng zhōu jiāng shàng jì wáng shuài )

sān nián wàn lǐ huáng chén lù。
zhǐ qiàn jiāng hú qù。
biǎn zhōu èr yuè xià xiāng wān。
guò le dòng tíng qīng cǎo 、 yòu chūn cán。
□ □ □ □ □ □ □。
□ □ □ □ □。
□ □ □ □ □ □ □。
□ □ □ □ □ □ 、 □ □ □。
Processed in 0.120865 Second , 125 querys.