暮夜再游晋祠同赵浣瀛秀才

mù yè zài yóu jìn cí tóng zhào wǎn yíng xìu cái

líng jiǎo yī hóng chéng,
guàn gài zú bǎi lǐ。
huó huó zǒu lóng líng,
líng líng jìng ní zǐ。
suǒ bèi yī hé yáo,
qí yuán wèi kě zhēn。
qǐ zhēn líng fēng qí,
mèng yǔ xīng màn mí。
yú niǎo běn qīn rén,
shēng jī tuō qīng cǐ。
jūn kàn zǎo xìng fú,
bìng zuò qióng rán xǐ。
Processed in 0.117233 Second , 115 querys.