与琏市巡检杨德新

yǔ lián shì xún jiǎn yáng dé xīn

huà zhì tú yǒu jiǎo,
yòng zhì bù rú è。
qí lín qǐ wú zhǐ,
zǒu xiǎn bù rú liè。
kàn jūn hǎo méi yǔ,
lán tái yíng ér bó。
zǐ yún shì qí zì,
ān néng xiào xún zhuō。
dào lv̀ rú níu máo,
mín fēng rì tōu bó。
wān gōng yù shúi nǐ,
liáo fù dòng míng
Processed in 0.141291 Second , 125 querys.