题郭天锡云山图

tí guō tiān xí yún shān tú

qiáo qiáo shān yǒu mù,
yì yì lín yǒu gǔ。
yǔ qì zuò shēn yún,
xīn yīn rú gāo mù。
fū qǐ wú jū rén,
zhū máo jié xī wū。
yōu qī bù chū hù,
yě táng chūn shǔi lv̀。
Processed in 0.143535 Second , 125 querys.