赠制笔沈生

zèng zhì bǐ shěn shēng

yuè zhōng xiān rén bái tù gōng,
gǎo yī piān rán chéng yù hóng。
yí wǒ lì qì wǔ sè guāng,
jiāng shǐ zòu fù péng lái gōng。
jiāng yān lǎo qù cái sī liè,
yè láng gūi lái yì huá fā。
yuàn qǐ yáo chí bù sǐ fāng,
xū dé xuán shuāng hé zǐ xuě。
bō zhuó kòu mén qīu mèng húi,
yǒu kè zhēn wèi huáng xiāng lái。
zuò zhōng dùn jiàn liǎng máo yǐng,
tuō mào lù dǐng měi qiě shì。
jūn bù wén shuò tǔ gùi rén zhí hù sī dùi shì,
cāng zú mò wán mó dùn bí。
hé céng wàng jiàn jùn yǔ nóu,
mǎ shàng lǐu tiáo néng zuò zì。
hòu lái xuě ān sōng xuě jù shàn shū,
shǐ ài dū rén zhāng shēng huáng shǔ xū。
ān zhī shěn láng wǎn chū bǐ gèng hǎo,
yóu jí guǎn gé gōng ōu yú。
bá qí qǔ jùn fēng è jiàn,
shuāng tù jiàn sì shēng yú tù。
yòng zhī bù chì zhàng shǒu zhuā,
diān dǎo zòng héng súi suǒ rú。
Processed in 0.155785 Second , 125 querys.