过小长安

guò xiǎo cháng ān

yǐ xíng shàng hé zhōu,
chū rù xiǎo cháng ān。
lù páng shì zhōng ér,
xiāng yāo mǎi luō wán。
luō wán fēi bù jiā,
cǐ wù shēng jī hán。
shān zhōng dà bù yī,
sùi wǎn liáo dú wán。
Processed in 0.165947 Second , 125 querys.