送妇丧归弁山

sòng fù sāng gūi biàn shān

jié fā niàn jìu huān,
fǔ xīn cháng hū hū。
yú shēng fù hé qíu,
bái rì dài xī méi。
yào guǒ sān nián bìng,
péng kē qiān sùi gǔ。
ér nv̌ yuǎn xiāng sòng,
bēi fēng rào xíng fú。
kōng gūi suǒ jīn yǔ,
bù jiàn jìu shí yuè。
qǐ bù niàn dōng gūi,
lín shì yǒu cāng zú。
Processed in 0.150580 Second , 125 querys.