题画山水似盛子昭 其三

tí huà shān shǔi sì shèng zǐ zhāo qí sān

qián shān rú lì shuò,
hòu shān rú yǐ jiào。
yuǎn jìn qiān wàn shān,
dǒu jué rù níu jiǎo。
fán tóu jī lěi luǒ,
shí miàn dǒu qiāo què。
shì zhōng wú zhēng yáo,
mín sú yóu yuàn què。
Processed in 0.147016 Second , 125 querys.