苕溪风雨中章德茂同泛

tiáo xī fēng yǔ zhōng zhāng dé mào tóng fàn

hēi fēng fān jiāng bái yǔ qīng,
qiáng qī duò cè duàn rén xíng。
cǐ shí wéi wǒ yǔ zhāng zǐ,
gū zhōu dàng yàng yān bō lǐ。
jiān jiā cāng cāng yáng lǐu huáng,
hào gē jí xián xīng mí cháng。
piān rán yī yè zì xiān wǔ,
qīng shān bái tǎ pín dī áng。
zhāo guò chéng nán mù chéng běi,
zhōu rén wèn wǒ jiāng shúi shì。
zhāng zǐ diào tóu zuò wú yǔ,
qīu shǔi yè lái shēn jī xǔ。
hū kàn dà zì biāo zhú lín,
sì mén dùi shǔi réng yīn yīn。
qiāo mén jiàn zhú bù jiàn rén,
zhú jiān cùi shí hé xiāo sēn。
húi zhōu shǎo lín yǔ rú zhù,
sì gù míng máng dàn yān wù。
yú liáng lóng yuè wú bù zhī,
pī suō què rù gū pú qù。
àn bàng qún ér pāi shǒu hū,
xiào yán kuáng kè shì suǒ wú。
wū hū gǔ rén jīn zé wú,
hòu lái shì wǒ zhī hé rú !
wèi jūn líu cǐ yǒu shēng huà,
tí zuò biǎn zhōu yān yǔ tú。
Processed in 0.159189 Second , 125 querys.