送常对水 其一

sòng cháng dùi shǔi qí yī

sān shí nián qián céng jù yíng,
yǔ jūn qīng yè zuò tán jīng。
cuō tuó kùi wǒ tóu xiān bái,
huò luò kàn jūn shòu shǐ qīng。
cǐ hùi qiě
Processed in 0.143420 Second , 125 querys.