感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其三

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí sān

rì pàn líng tái zhèn lv̌ gūi,
yǔ shū shí dào jí rú fēi。
lóu chuán yè yuè jiāng tāo yān,
zhù qí qīu rú sāi cǎo féi。
liè jùn zòng héng fēn kū xué,
shù fān zhēng diào yàn jīng qí。
yù guān tú yǒu dāo huán yuē,
jī shī nián nián mǎn zhàn yī。
Processed in 0.108750 Second , 125 querys.