感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其十一

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí shí yī

kuàng cùi chūn tíng gé jǐu quán,
shěn shěn hán rì zhùi yú yuān。
jǐn náng wèi gǎn wàng sān shǐ,
jìn qiè hé céng míng yī qián。
jiāng biǎo líng pīng bēi dì mèi,
mù mén huāng jì shèng yuán tián。
hǎi kū shí làn xīn nán sǐ,
yí hèn kōng jiāng lèi yǔ tián。
Processed in 0.108791 Second , 125 querys.