感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其十四

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí shí sì

méng tóng pò làng yòng rú shén,
tiān xià ān wēi jì cǐ shēn。
kuài mǎ jiàn ér zhēng rù shǒu,
piào yáo chē qí qǐ wú rén。
fǔ rú běn qiàn fēng hóu xiāng,
mò zuò yí chōng jiào shè bīn。
bì ròu jiàn shēng háo qì tùi,
wú jiā mò gèng yàn qīng pín。
Processed in 0.111306 Second , 125 querys.